Support

Veiligheid groepenzoeker:

Waarschuwing, gevaar voor elektrocutie:
Het uitvoeren van metingen met de groepenzoeker meetset behelst het zowel contactloos als direct contact
meten in verdeelinrichtingen. Het uitvoeren van deze activeiten kan worden beschouwd als “werken onder
spanning”. Lokale regelgeving kan van toepassing zijn en dient in alle gevallen te worden opgevolgd.
Overeenkomstig het Arbeidsomstandighedenbesluit (Nederlandse wetgeving) mag er niet “onder spanning worden
gewerkt” tenzij aan alle van de volgende criteria is voldaan:
• De dringende noodzaak van het werken onder spanning is aangetoond,
• Er uitdrukkelijk opdracht voor is gegeven,
• De installatie geschikt is voor het onder spanning werken en doeltreffende maatregelen zijn getroffen om
gevaren te voorkomen.
In relatie tot bovenstaande waarschuwing wordt de gebruiker uitdrukkelijk gewezen op het bestaan van de NEN
3140: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning alsmede de NEN-EN 50110: Bedrijfsvoering van
elektrische installaties normen. Voor verdere informatie betreffende deze normen kunt u terecht bij de uitgever
van deze normen via www.nen.nl.
De gebruiker van dit instrument wordt geacht over de volgende basiskennis te beschikken, om zodoende veilig met
het instrument te kunnen werken:
• Een elektrotechische opleiding in lijn met de te verrichten werkzaamheden.
Opmerking: een opleiding die minimaal in lijn ismet de opleidingseisen voor een Vakbekwaam Persoon
conform NEN 3140 wordt verondersteld
• Kennis over het veilig werken en de classificatie van meetapparatuur voor toepassing in verschillende
plaatsen binnen een elektrische installatie
De gebruiker dient tevens te beschikken over en gebruik te maken van de juiste Persoonlijk Beschermings Middelen
(PBM’s), zoals:
• Isolerende hanschoenen
• Isolerende mat
• Goede werkkleding (beschermt tegen kortsluiting)
• Gelaatsscherm
• Geisoleerd gereedschap
• Overige benodigde PBM’s conform (lokale) voorschriften en gevaren
Een en ander, voor zover nodig op grond van een geldende (lokale) veiligheidsregels, een Risico Inventarisatie en
Evaluatie en/of een of Taak Risico Analyse.
Daar het onmogelijk is voor alle praktijksituaties voor te schrijven hoe veilig te werken, volstaat leverancier met
bovenstaande algemene instructie. Het blijft te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om volgens
geldende regelgeving om te gaan met voorkomende situaties op het gebied van “werken onder spanning”.